Direct contact? Bel: 06 - 224 472 44

HomeVoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van ons bedrijf.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen MachteldSchrijft en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Kwaliteit

 1. MachteldSchrijft verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

Artikel 3. Geheimhouding

 1. MachteldSchrijft verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 4. Concepttekst en eenmalige herziening

 1. Indien de levering een tekst bevat, zal de offerte betrekking hebben op levering van de concepttekst en een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van MachteldSchrijft. Ook bij andere leveringen is in principe herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden.
 2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en/of in kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor wat oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. MachteldSchrijft zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 3. Wanneer als gevolg van veranderde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is MachteldSchrijft niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een vergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 4. Ingeval van overmacht bij MachteldSchrijft zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van MachteldSchrijft opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om van MachteldSchrijft het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 6. Offerte en offertekosten

 1. Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.
 2. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting op de offerte. Ook al betaalt de opdrachtgever de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van MachteldSchrijft.
 3. De in een offerte, overeenkomst of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht MachteldSchrijft niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 7. Vrijwaring

 1. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart MachteldSchrijft tegen elke aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van MachteldSchrijft.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Indien MachteldSchrijft aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. MachteldSchrijft is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MachteldSchrijft is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien MachteldSchrijft aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van MachteldSchrijft is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. MachteldSchrijft is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MachteldSchrijft aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan MachteldSchrijft toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voor waarden. Tekstbureau MachteldSchrijft is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MachteldSchrijft of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Auteursrechten

 1. Zolang het werk niet helemaal is geleverd of betaald, blijven alle rechten bij MachteldSchrijft.
 2. In het geval van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleent MachteldSchrijft bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over elk ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Dit geldt ook voor plaatsing van de tekst in elk ander medium dan waarvoor hij volgens de opdracht werd geschreven.
 3. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. De opdrachtgever moet deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht ter kennis van MachteldSchrijft brengen en MachteldSchrijft moet deze bezwaren aanvaarden.
 4. Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van MachteldSchrijft krijgt, kan zij op grond van de Auteurswet het gebruik van haar tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een vergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
 5. Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van MachteldSchrijft wordt beschouwd:
  - publicatie van haar werk voor een ander gebruik dan overeengekomen
  - hergebruik van haar werk zonder toestemming
  - aantasting van haar werk
  - publicatie zonder naamsvermelding
  De bepalingen van artikel 1 tot en met artikel 6 hebben ook betrekking op teksten die MachteldSchrijft van derden betrekt. MachteldSchrijft garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 10. Betaling

 1. Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan MachteldSchrijft betaling in termijnen verlangen.
 2. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde teksten niet gebruikt.
 3. De betalingstermijn van de factuur is veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 11. Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen MachteldSchrijft en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken.
 3.  Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van MachteldSchrijft.

Artikel 12. Wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met MachteldSchrijft.