Direct contact? Bel: 06 - 224 472 44

HomePrivacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van machteldschrijft.nl. Wij zijn gevestigd aan het Ceramplein 83 in Amsterdam. We staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 83566406. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Ook leggen wij uit welke rechten je kunt uitoefenen.

Algemeen

De website: www.machteldschrijft.nl is eigendom van Machteldschrijft. Machteldschrijft respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niets met onze diensten te maken hebben. Wij houden ons aan de eisen die de gegevensbeschermingswetgeving die in Nederland geldt, stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Machteldschrijft verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten of contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of via e-mail. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt of die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
 • Overige informatie die we vrijwillig van u ontvangen.

Wat gebeurt er als je je gegevens niet wilt delen?

Je bent niet verplicht je persoonsgegevens met ons te delen. Maar wij kunnen onze dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die we gebruiken om een overeenkomst voor het uitvoeren van onze diensten met je te sluiten.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslagen?

Machteldschrijft verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je op te kunnen nemen ten behoeve van onze dienstverlening;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; en
 • Om onze diensten bij je af te leveren;

Wij verwerken je gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Wij hebben toestemming van je gekregen om ze te verwerken; of,
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

In sommige gevallen heb je persoonsgegevens aan ons bekendgemaakt zonder dat je daartoe verplicht was. Dit kan ter voorbereiding op een overeenkomst zijn.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld ten behoeve van onze gewone bedrijfsvoering zijn, zoals debiteurenbeheer. Als je hiertegen bezwaar hebt, laat dat ons dan weten. We zullen nogmaals jouw belangen en onze belangen wegen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op alle websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Machteldschrijft bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? Voor de meest voorkomende gegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Soort gegeven

Bewaartermijn en reden

Personalia

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met je kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden (tenzij je klant bent geworden!).

Webformulieren

De persoonsgegevens die in onze webformulieren zijn ingevuld, worden na 2 maanden automatisch verwijderd uit de database van onze website.

Klantdossiers

2 jaar na beëindiging samenwerking.

Facturen

7 jaar in verband met de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

Delen we deze gegevens?

Ja, maar niet zomaar. Machteldschrijft deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als wij bieden. Machteldschrijft blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Machteldschrijft beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • beveiliging van onze websites met een SSL-certificaat. Hiermee worden jouw gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die je verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • we maken gebruik van de meest recente software en een firewall;
 • onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord waar we een streng wachtwoordbeleid op voeren:
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,
 • we sluiten overeenkomsten af met derden indien zij in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Machteldschrijft. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben, naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een dergelijk verzoek of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@machteldschrijft.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij je dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Machteldschrijft wil je er wel graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van Machteldschrijft wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie september 2021